به دام افتادن عامل جنایت در مال خلیفه

Posted by

مهمترین عامل میگرن را بشناسید

سردار حیدر عباس زاده گفت: بعد از ظهر روز گذشته خبر درگیری منجر به جرح در روستای “مال خلیفه” گناوه به پلیس گزارش شد.

مهمترین عامل میگرن را بشناسید