مورد عجیب دربی 84

Posted by

مواضع سرسختانه ترامپ علیه ایران به ضرر آمریکاست

دربی پایتخت برای اولین بار در یک روز خاص به انجام می رسد.

مواضع سرسختانه ترامپ علیه ایران به ضرر آمریکاست