وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرساخت‌های بنادر‌ طرح های مهم دارد

Posted by

موافقت مشروط رئیس‌جمهور گامبیا با استعفا

وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه زیرساخت‌های بنادر از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است که در این راستا طرح‌های مهمی تنظیم و در حال اجراست
.

موافقت مشروط رئیس‌جمهور گامبیا با استعفا