تب کنگو به ورامین رسید؟

Posted by

میزبانی پرسپولیس از الاهلی عربستان در کدام کشور صورت می گیرد؟

افشار گفت: خوشبختانه شخصی که روز گذشته به دلیل طولانی شدن سرما خوردگی و تب از شهر پیشوا به بیمارستان مفتح مراجعه کرده است دارای علائم مشکوک به بیماری تب کنگو نیست اما به دلیل حساسیت این بیماری و ارتباط بیمار با دام، تحت مراقب قرار گرفته است.

میزبانی پرسپولیس از الاهلی عربستان در کدام کشور صورت می گیرد؟