مبارزه با رانت ارزی تنها در قامت سیاست‌های دولت است

Posted by

ناراحتی منصوریان از یک هوادار و استقبال از پادوانی

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: درک نیاز به شفاف‌سازی در نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی، دولت و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور، دارای اهمیت ویژه‌ای است چراکه با حذف رانت‌های موجود، تولیدکننده و مصرف کننده فضای شفاف رقابتی را تجربه می‌کنند.

ناراحتی منصوریان از یک هوادار و استقبال از پادوانی