رئیس‌جمهور اجازه رسیدگی به تخلفات اطرافیانش را بدهد

Posted by

نتایج بررسی حادثه پلاسکو به مجلس ارائه می شود

نماینده مجلس نهم گفت:رئیس جمهور اجازه دهد که به تخلفات اطرافیانش رسیدگی شود. وی افزود:این خط قرمز شرعی نیست که آقایان برای خودشان رسم می‌کنند و باید بین مسئولانی که باتمام وجود به مردم خدمت می‌کنند با کسانی که از مسئولیت دولتی به عنوان یک سکو برای رسیدن به رانت های اقتصادی استفاده می کنند،تفاوتی باشد.

نتایج بررسی حادثه پلاسکو به مجلس ارائه می شود