چرا قرآن اینقدر بر نعمتهای حسی بهشت تاکید کرده است؟

Posted by

نسخه آقای ایکس برای مقابله با ایران روی میز آمریکا!

بهشت حسی و جسمانی و ظاهری و بهشت غیبی و باطنی و عقلانی در طول هم اند. یعنی دو بهشت حسی«جنات و نهر» و غیر حسی«مقعد صدق» در طول هم اند و یکی بر دیگری تکیه می کند. بهشت حسی پرهیزگاران درون بهشت غیر حسی و عقلی است که محیط بر آن است.

نسخه آقای ایکس برای مقابله با ایران روی میز آمریکا!