حمله موشکی به منطقه سبز در مرکز بغداد

Posted by

نفس اهواز در سایه بی تدبیری بریده شد!/پیشخوان

رسانه های عراقی شنبه 23 بهمن ماه از حمله موشکی به منطقه سبز در مرکز بغداد خبر دادند.

نفس اهواز در سایه بی تدبیری بریده شد!/پیشخوان