تمرینات سیاه جامگان تعطیل شد

Posted by

نماز خواندن در قطار، هواپیما و کشتی چه حکمی دارد؟

خداداد عزیزی تصمیم گرفته پس از پایان دیدار امروز سیاه جامگان سه روز به بازیکن استراحت بدهد و آن ها تا دوشنبه هفته آتی در تمرینات سیاه جامگان شرکت نمی کنند.

نماز خواندن در قطار، هواپیما و کشتی چه حکمی دارد؟