درخواست دایی رد شد

Posted by

نماز فوری وزیرخارجه در حین مذاکرات هسته ای

حسن زاده گفت: در کمیته انضباطی درخواست علی داییبررسی شد و چون دلایل و مدارک جدیدی که منتهی به نقض رای محرومیت باشد، پیدا نشد، تجدید نظرخواهی ویژه مورد پذیرش قرار نگرفت.

نماز فوری وزیرخارجه در حین مذاکرات هسته ای