تیم های واکنش سریع اورژانس در 9 استان راه اندازی شد

Posted by

نمایشگاه هوایی بورژه پاریس به خاطر پیدا شدن بسته مشکوک بسته شد

سرپرست اورژانس کشور گفت: تیم های واکنش سریع در اورژانس 9 استان راه اندازی شده است.

نمایشگاه هوایی بورژه پاریس به خاطر پیدا شدن بسته مشکوک بسته شد