تشخیص وضعیت سلامت بدن از روی ناخن ها!

Posted by

نگاه «ظریف» به خطرات تراریخته

ناخن های رنگ پریده و به ویژه ناخن ها (و پوست) بسیار رنگ پریده می توانند نشانه هایی از کم خونی (سطح پایین آهن خون)، کمبود مواد مغذی (تمام منابع ویتامین ها)، نارسایی احتقانی قلب و بیماری کبد باشند.

نگاه «ظریف» به خطرات تراریخته