پارازیت ها و مردمان ایران/کاریکاتور

Posted by

هاشمي در حیات و وفات، مظلوم بود

بنیامین آل علی. روزنامه بهار

هاشمي در حیات و وفات، مظلوم بود