شناسایی هویت پیکر مطهر برادر سردار نقدی توسط DNA

Posted by

هدیه معنادار اولاند برای ترامپ

هویت پیکر مطهر شهید محمدعلی نقدی برادر سردار محمدرضا نقدی شناسایی شد. جزئیات محل تدفین این شهید متعاقبا اعلام خواهد شد.

هدیه معنادار اولاند برای ترامپ