خواننده ای که داد می زند تا حقش را بگیرد

Posted by

هر شهروندی با ۳۰۰ متر پیاده روی می‌تواند به یک ایستگاه ورزشی دسترسی داشته باشد

حامی گفت: راجع به باسیاست بودن یا بدون‌سیاست بودن، ابتدا به صورت اعتراض بود ولی وقتی جلو آمدم و دیدم می‌توانم به این صورت حقم را بگیرم و اینکه باید داد بزنی تا دزد را بگیری، متوجه شدم ترس دیگران برای من چیز خوبی است و من باید حرف حق را بزنم و بعد از آن، به سیاست تبدیل شد. اما همین الان هم ارجحیت من گرفتن حق است و نمی‌خواهم جریان‌سازی کنم.

هر شهروندی با ۳۰۰ متر پیاده روی می‌تواند به یک ایستگاه ورزشی دسترسی داشته باشد