خرید یک واحد مسکونی چقدر تمام می شود؟

Posted by

هر فرد نابالغی می‌تواند رئیس جمهور آمریکا شود

یک واحد مسکونی واقع در غرب تهران با مبلغ 416 میلیون تومان معامله می شود.

هر فرد نابالغی می‌تواند رئیس جمهور آمریکا شود