میزان مطالبات معوق بانک های ایران

Posted by

هفت چیز را از هفت گروه مخفی نگه دارید

در حال حاضر 41.2 درصد از منابع شبکه بانکی به علت بدهی دولت ،سایر بانک ها و بدهکاران خرد و دانه درشت حقیقی و حقوقی به آن ،قفل شده است.

هفت چیز را از هفت گروه مخفی نگه دارید