واکنش سردار شریف به اظهارات علی مطهری

Posted by

هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان ضروری است

سخنگوی سپاه گفت: هراز‌چند گاهی عناصر غرب‌گرای سست روحیه که درک و فهم درستی از فضای امنیت ملی و الزامات بازدارندگی کشور در مقابل تهدیدات بیگانگان ندارند، به عمد یا ناخود آگاه، پژواک صدای دشمنان می شوند.

هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان ضروری است