تعجیل نمایندگان مجلس در طرح تعدیل اعدام مواد مخدر

Posted by

همسر اشکان خطیبی کیست؟+ عکس

خدائیان اظهار کرد: اقداماتی که جنبه پیشگیرانه دارد، راه‌های جلوگیری از فرار مجرمین و اقدامات موثر در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور باید در این طرح دیده شود؛ به عبارت دیگر هم اقدامات پیشگیرانه و هم مجازات‌ها، مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه نمایندگان مجلس عجله کردند و فقط قسمت مربوط به اعدام و حبس ابد دیدند.

همسر اشکان خطیبی کیست؟+ عکس