روایت نماینده رهبری از طرح ایران برای پایان بحران سوریه

Posted by

همکاری مشترک شل و توتال در ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: طرح چهار ماده ای ایران برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه شده است.

همکاری مشترک شل و توتال در ایران