الگوهای عینی و عملی اقتصاد مقاومتی در حوزه مطبوعات

Posted by

هنرمندان معروف در اکران خصوصی این فیلم شرکت کردند+ عکس

تنها دولت، متولی امر اقتصاد مقاومتی نیست و بهترین گزینه و کاربردی ترین نهاد در اجرا و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور، مردم و نهادهای مردمی هستند.

هنرمندان معروف در اکران خصوصی این فیلم شرکت کردند+ عکس