آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اعلام شد

Posted by

واکنش ایران به حملات انتحاری اخیر در افغانستان

31خرداد ماه آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی خانه سینما در نظر گرفته شده است.

واکنش ایران به حملات انتحاری اخیر در افغانستان