زیان 3 هزار میلیارد تومانی را چطور سود 2 هزار میلیاردی جا زدند؟!

Posted by

واکنش جالب داورزنی بعد از سمت جدید

ریز شاخص بورس که با بازگشایی نماد بانک ملت آشکار شد، ادامه خواهد یافت.

واکنش جالب داورزنی بعد از سمت جدید