مهاجم استقلال خوزستان قراردادش را فسخ کرد

Posted by

واکنش ریابکوف به مشارکت آمریکا در فرایند مذاکرات «آستانه»

مهاجم استقلال خوزستان قراردادش با استقلال خوزستان را فسخ کرد. تیم آینده این بازیکن طی دوروز آینده معرفی می شود.

واکنش ریابکوف به مشارکت آمریکا در فرایند مذاکرات «آستانه»