تایید کشته شدن صیاد ایرانی به دست گارد مرزبانی عربستان

Posted by

واکنش فرانسه به تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه

آقابابایی ضمن تایید کشته شدن یک صیاد بوشهرى توسط گارد مرزبانى عربستان اظهار داشت: در حال حاضر مشغول پیگیرى این اتفاق هستم تا جزییات این موضوع روشن شود.

واکنش فرانسه به تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه