آیا روزه گرفتن برایمان خوب است؟

Posted by

واکنش ولاسکو به کری خوانی یک ایرانی

محققان می گویند روزه داری متناوب می تواند برای بدن و وزنتان مفید باشد. در تحقیقی که روی روزه داری های دینی مانند رمضان صورت گرفت محققان متوجه شدند کسانی که اقدام به روزه داری در این ماه می کنند در واقع دچار هیچگونه مشکل متابولیک مربوط به محدود شدن کالری ها نمی شوند.

واکنش ولاسکو به کری خوانی یک ایرانی