سلامتی کودک حادثه تروریستی تهران چه می شود؟

Posted by

واکنش کمیسیون امنیت ملی به حوادث تروریستی تهران

مشاور وزیر بهداشت به جزئیات جدید درباره اقدامات درمانی کودک بیمار در حادثه تروریستی تهران پرداخت.

واکنش کمیسیون امنیت ملی به حوادث تروریستی تهران