کشف پیکرهای جدید جان باختگان پلاسکو

Posted by

ورود تیم ATR برای مذاکره نهایی به تهران

از محل حفر تونل به زیر زمین پلاسکو دو جسد دیگر کشف شد.

ورود تیم ATR برای مذاکره نهایی به تهران