۵۳ هکتار از بازار تهران فرسوده است

Posted by

وزیر تجارت سوئد از «حفظ حجاب» در ایران دفاع کرد

شهردار منطقه ۱۲ از صدور ۳۰۰ اخطاریه به ساختمان‌های ناایمن در منطقه ۱۲ خبر داد. ملکی با بیان اینکه بازار تهران ۱۱۲ هکتار است، گفت: ۵۳ هکتار بازار فرسوده است یعنی اینکه ۵۰ درصد بافت‌های موجود در بازار تهران فرسوده و ناپایدار هستند.

وزیر تجارت سوئد از «حفظ حجاب» در ایران دفاع کرد