خانه حضرت زهرا(س) چند متر بود؟

Posted by

وزیر خارجه برزیل استعفا داد

طول خانه فاطمه (س) از طرف جنوب14.5، از طرف شمال 14 و از طرف شرق و غرب 5.7 متر بوده است.پس می توان نتیجه گرفت خانه ایشان نزدیک به 90 متر مربع بوده است.

وزیر خارجه برزیل استعفا داد