هند خط هواپیمایی ملی خود را می‌فروشد

Posted by

وضعیت ترافیکی جاده های کشور

دولت هند مجوز فروش سهام خط هواپیمایی دولتی هند، ایر ایندیا راصادر کرد. یک گروه از وزیران در مورد روش‌ واگذاری این خط هواپیمایی۷۰ ساله که ۸ میلیارد دلار بدهکار است،تصمیم خواهند گرفت.

وضعیت ترافیکی جاده های کشور