خاطرات عکاس فرانسوی/ماجرای عکس امام در زیر درخت سیب

Posted by

پاسخ آقای سخنگو به صدور قرار بازداشت براى برخى مدیران وزارت بهداشت

حضور امام خمینی (ره) در نوفل‌لوشاتو، قیام ۱۷ شهریور و کشتار مردم توسط نظامیان گارد شاهنشاهی، دستیابی مردم به تجهیزات پادگان‌ها، مقاومت برای رسیدن به پیروزی انقلاب بخش‌هایی از پروژه بزرگ عکاسی از رویداد تاریخ انقلاب است.

پاسخ آقای سخنگو به صدور قرار بازداشت براى برخى مدیران وزارت بهداشت