هنوز نمی‌توان قاطعانه گفت که از روحانی حمایت می‌کنیم!

Posted by

پایان همکاری مدیر عامل سابق پرسپولیس با یک تیم

یک گروه عضو جبهه اصلاحات می‌گوید هنوز نمی‌توان قاطعانه گفت که از روحانی حمایت می‌کنیم.

پایان همکاری مدیر عامل سابق پرسپولیس با یک تیم