عدم فروش خودروهای قاچاق به وزارت خارجه

Posted by

«پایتخت 5» به کجا رسید؟

لیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه افزود: وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو ، با سازمان اموال تملیکی داشته است ، ولی این مذاکرات تا کنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه ، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است.

«پایتخت 5» به کجا رسید؟