با کیفیت‌ترین سرم‌های درمانی ضدمار و عقرب گزیدگی ساخته شد

Posted by

پایگاه آمریکایی قدرت ایران را بالاتر از اسرائیل معرفی کرد!

حمید کهرام از تولید این نوع سرم‌ها به عنوان یکی از مهمترین فرآورده‌های این مؤسسه یاد کرد و اظهار داشت: این مؤسسه بهترین سرم‌های درمانی جهان را تولید می‌کند که این محصولات تاکنون جان هزاران نفر را از مرگ نجات داده است.

پایگاه آمریکایی قدرت ایران را بالاتر از اسرائیل معرفی کرد!