تعجب روحانی از صحبت های جهانگیری

Posted by

پرداخت بیمه بیکاری به ۴۵ هزار بیکار در تهران

نماینده سابق مجلس گفت: آقای جهانگیری چون به آمار مسلط بود آمد اما جهانگیری بیش از توقع کمک کردن و گزارش دادن خودش را نشان داد و آقای روحانی هم از این ماجرا تعجب کرده بود که آیا تغییر رویه‌ای داده شده؟!

پرداخت بیمه بیکاری به ۴۵ هزار بیکار در تهران