فابرگاس فصل آینده در کدام تیم بازی می کند؟

Posted by

«پرستاران» از سریال استرالیایی الگوبرداری شده است؟

سسک فابرگاس گفت: بازیکنی نیستم که وقتی دو بازی نیمکت نشین باشم، به این فکر کنم که از چلسی بروم.

«پرستاران» از سریال استرالیایی الگوبرداری شده است؟