یادشان رفته برجام را تنها راه برای انتقال پول‌های بلوکه شده می‌دانستند!

Posted by

پرسپولیسی های سابق به دنبال وصول مطالبات

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک گفت: بهتر است ارز حاصل از صادرات نفت در حسابی در خارج از کشور نگهداری شده و برای واردات از آن استفاده شود؛ منابع ناشی از صادرات نفت صد در صد در اختیار کشور قرار دارد ولی قرار نیست تمام این ارز را به شکل اسکناس وارد کشور کنیم!

پرسپولیسی های سابق به دنبال وصول مطالبات