نگاه «ظریف» به خطرات تراریخته

Posted by

پشت پای دولت دوازدهم به زنان ؟ / اینبار پای یک زن هم در میان نیست

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از هفده سال قبل تاکنون نگاه دقیقی به استفاده از محصولات تراژن دارد. در گزارش زیر ضمن انتشار دو نامه وی که در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۹۵ نوشته شده، مواضع او در قبال این محصولات بررسی می‌شود.

پشت پای دولت دوازدهم به زنان ؟ / اینبار پای یک زن هم در میان نیست