کوتاهی دولت در بحث آلودگی هوا پذیرفتنی نیست

Posted by

پیشکسوت استقلال:منصوریان تغییر سیستم دهد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در یک جایی باید جلوی این معضل گرفته شود و اگر وظیفه‌ای بر عهده دولت بوده و خواسته و از روی عمد در آن کوتاهی کرده باشد پذیرفتنی نیست.

پیشکسوت استقلال:منصوریان تغییر سیستم دهد