کارگردان ایرانی تحت جراحی قلب قرار گرفت/ عکس

Posted by

چرا مک‌کین مخفیانه به شمال سوریه رفت؟

رضا داودنژاد فرزند علیرضا داودنژاد با بیان اینکه حال پدرش خوب است، اظهار کرد که پزشکان از جراحی قلب او ابراز رضایت کردند.

چرا مک‌کین مخفیانه به شمال سوریه رفت؟