پلاسکو چقدر از پوشاک کشور را تامین می کرد؟

Posted by

چشم پوشی از هزینه ها علت سود بالا بانک ملت

25 درصد از پوشاک آقایان کشور را تولیدی های پلاسکو تامین می کردند.

چشم پوشی از هزینه ها علت سود بالا بانک ملت