برخورد زنجیره ای 22 خودرو

Posted by

چلوکباب همدان 50، فقط 50 ریال

22 خودرو در محور اسلام آباد
غرب
_ کرمانشاه با یکدیگر برخورد کردند .

چلوکباب همدان 50، فقط 50 ریال