عارف هیچ وقت رئیس مجلس نمی شود!

Posted by

چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند؟

یک عضو فراکسیون مستقلین ولایی از روند فعالیت رئیس فراکسیون امید در مجلس انتقاد کرد.

چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند؟