جزئیات جرائم جدید وسائل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث + سند

Posted by

چه کسی جانشین قالیباف می شود؟

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، پلیس موظف به انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه شد.

چه کسی جانشین قالیباف می شود؟