کتاب بی‌متن/ 72

Posted by

ترامپ: قطر حمایت از “تروریسم” را فورا متوقف کند

از مجموعه دو سالانه کارتون کتاب

ترامپ: قطر حمایت از “تروریسم” را فورا متوقف کند