روانچی: اجرای برجام مسئولیت مشترک تمامی طرف ها است

Posted by

کرملین: صبر روسیه در قبال آمریکا به سر آمده است

معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه با بیان اینکه ایران به تمامی تعهدات برجامی خود عمل کرده، به بدعهدی های آمریکا در اجرای این توافق اشاره کرد و گفت: نمی توانیم نسبت به این نوع رویکرد آمریکا بی تفاوت باشیم.

کرملین: صبر روسیه در قبال آمریکا به سر آمده است