تئاتری‌‌ها به علت داشتن اقتصاد شکننده، لطمه می‌خورند

Posted by

کری خوانی برادر دایی برای پرسپولیسی ها

هر چند که تئاتر بدون طراحی نور و صحنه هم می‌تواند تئاتر باشد ولی در حالت کلی، لطمه می خورد و این لطمه خوردن هم دلیل اصلی‌اش اقتصاد شکننده تئاتر است. نمی توان این بخش را حذف کرد و یکی از دلایل آن، این است که اجرا در حال حاضر در سالن های خصوصی پشت سر هم برپا می شود.

کری خوانی برادر دایی برای پرسپولیسی ها