مفتی آل سعود و فتوای عجیبش علیه ادارۀ مشترک حج

Posted by

کسب مدال برنز کشتی آزاد جوانان جهان توسط امامی

مفتی عربستان سعودی درخواست های مربوط به اداره مشترک حرمین شریفین از سوی کشورهای اسلامی را محکوم و تاکید کرد که این درخواست ها “گمراه کننده و کینه توزانه” است.

کسب مدال برنز کشتی آزاد جوانان جهان توسط امامی