توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره دلایل احضار کاردار کویت

Posted by

کلید حل بحران قطر در دست عربستان است

سخنگوی وزارت امور خارجه دلایل احضار کاردار کویت به وزارت امور خارجه را تشریح کرد.

کلید حل بحران قطر در دست عربستان است